Матеріали для завантаження

222 МЕДИЦИНА

221 СТОМАТОЛОГІЯ

223 МЕДСЕСТРИНСТВО

228 ПЕДІАТРІЯ

 

Статут університету

Результати рейтингового оцінювання діяльності викладачів БДМУ

Рейтинг оцінювання викладачів за результати наукової роботи

Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності кафедр та виладачів БДМУ

Процедура захисту Phd

Концепція діяльності БДМУ

Концепція розвитку наукової діяльності БДМУ

Кодекс академічної доброчесності

Положення про академічну мобільність

Положення про порядок забезпечення академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про Комісію з питань біомедичної етики

Заявка на проведення наукових та Н-ПК, з’їздів, симпозіумів, семінарів

Міжнародна наукометрична база Scopus

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою

Положення про присудження ступеня доктора філософії в порядку експерименту

Положення про порядок ведення первинної документації щодо наукових медико-біологічних досліджень

Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань

Положення про попередження і боротьбу із дискримінацією та сексуальними домаганнями

Положення про навчально-наукову лабораторію

Положення про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Положення щодо протидії булінгу/мобінгу (цькуванню)

Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін

Положення про освітні програми у БДМУ

Положення про надання матеріальної допомоги, преміювання та заохочення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів та докторантів

Положення про службу охорони праці

Інструкція з охорони праці БДМУ

Заява щодо складання вступного іспиту

Особовий листок – зразок

Звіт з наукової роботи 2020 р.

Перелік документів при планування НДР

Перелік документів при плануванні дисертаційних робіт