Матеріали для завантаження

222 МЕДИЦИНА

221 СТОМАТОЛОГІЯ

091 БІОЛОГІЯ

 

Результати рейтингового оцінювання діяльності викладачів БДМУ

Рейтинг оцінювання викладачів за результати наукової роботи

Процедура захисту Phd

Концепція розвитку наукової діяльності БДМУ

Кодекс академічної доброчесності

Положення про академічну мобільність

Положення про запобігання виявлення академічного плагіату

Положення про Комісію з питань біомедичної етики

Заявка на проведення наукових та Н-ПК, з’їздів, симпозіумів, семінарів

Міжнародна наукометрична база Scopus

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

Положення про присудження ступеня доктора філософії в порядку експерименту

Положення про порядок ведення первинної документації щодо наукових медико-біологічних досліджень

Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань

Положення про попередження і боротьбу із дискримінацією та сексуальними домаганнями

Положення про навчально-наукову лабораторію

Заява щодо складання вступного іспиту

Особовий листок – зразок

Звіт з наукової роботи 2019р.

Звіт про наукову діяльність кафедри

Перелік документів при плануванні дисертації