Напрями наукової діяльності

Буковинський державний медичний університет є одним з провідних медичних вишів України, який активно займається науковою діяльністю. Умови війни в Україні не стали перешкодою для розвитку науки в університеті, а навпаки, збільшили зацікавленість в наукових дослідженнях та інноваційних розробках.

Наукова діяльність Буковинського державного медичного університету є досить різноманітною та успішною. Науковці університету продовжують активно займатись дослідженнями та розробкою нових методик лікування різних захворювань, співпрацювати з науковими установами в Україні та за кордоном, а також готувати висококваліфікованих фахівців для медичної галузі.

Буковинський державний медичний університет – серед 10-ти найкращих медичних ВУЗів, відповідно до рейтингу за показниками міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus.

У рейтингу закладів з найвищою винахідницькою активністю університет посів гідне ІІІ місце за результатами отримання патентів на корисні моделі.

Досягнуто підвищення рейтингових показників БДМУ згідно з даними системи Webometrics у 2023 р. 2 місце серед медичних ЗВО України (2022 р. – 3 місце).

Функціонує Координаційна Рада БДМУ з питань представництва наукових досягнень в міжнародному науково-інформаційному просторі.

Для успішного виконання наукових завдань в університеті функціонують Навчально-наукова лабораторія та Центр клінічних досліджень.

Виконуються 35 тем науково-дослідних робіт. З січня 2023 року виконуються 2 НДР за рахунок коштів Державного бюджету:

  Назва роботи, кафедри, ПІП керівника  
Бюджетні НДР
1. «Покращання діагностики і прогнозування тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії з урахуванням модифікованих чинників та немодифікованих молекулярно-генетичних предикторів у період військового часу»

Кафедра сімейної медицини

Керівник – проф. Сидорчук Л.П.

Строки виконання: 2023 – 2025 рр.

 
2. «Удосконалення профілактики та лікування туберкульозу з множинною лікарською стійкістю в умовах пандемії COVID-19»

Кафедра фтизіатрії та пульмонології

Керівник – проф. Тодоріко Л.Д.

Строки виконання: 2023 – 2025 рр.

 
Ініціативні НДР  
1. «Наукове обґрунтування гігієнічних принципів та підходів до мінімізації негативного впливу природних і антропогенних чинників на здоров’я населення та стан довкілля урбанізованих і заповідних територій Буковини»

Кафедра гігієни та екології

0119U101345 – фундаментальна

д.мед.н., проф. Власик Леонід Іванович 01.01.2019 – 31.12.2023 рр.

2. «Закономірності функціонування нейроімуноендокринних взаємовідносин в нормі та при патології і можливості їх фармакологічної модуляції»

Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата

0119U101348 – фундаментальна

д.мед.н., проф. Ткачук Світлана Сергіївна 01.01.2019 – 31.12.2023 рр.

3. «Удосконалення патологоанатомічної діагностики різних форм недостатності плаценти»

Кафедра патологічної анатомії

0119U101347 – фундаментальна

д.мед.н., проф. Давиденко Ігор Святославович 01.01.2019 – 31.12.2023 рр.

4. «Морфофункціональне і біохімічне обґрунтування дисфункцій нейросекреторних структур головного мозку й ендокринних залоз та гепаторенальної системи щурів при експериментальній патології, у віковому аспекті та шляхи її корекції»

Кафедра медичної біології та генетики

0119U101346 – фундаментальна

д.мед.н., проф. Булик Роман Євгенович 01.01.2019 – 31.12.2023 рр.

5. «Клінічні, патогенетичні та фармакотерапевтичні особливості коморбідного перебігу захворювань внутрішніх органів»

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

0119U101344 – прикладна

д.мед.н., проф. Хухліна Оксана Святославівна 01.01.2019 – 31.12.2023 рр.

6. «Лінгвістичні особливості становлення та розвитку англійської фахової мови «Інфектологія»

Кафедра іноземних мов

0119U101349 – фундаментальна

к.філол.н., доц. Рак Олександр Михайлович 01.01.2019 – 31.12.2023 рр.

7. «Обґрунтування та впровадження нових методів діагностики, лікування, профілактики та реабілітації стоматологічних хворих»

Кафедра терапевтичної стоматології

0120U102553 – прикладна

д.мед.н., доц. Батіг Віктор Маркиянович 01.01.2020 – 31.12.2024 рр.

8. «Цілеспрямоване конструювання потенційно біоактивних систем на основі нітрогеновмісних гетероциклів»

Кафедра медичної та фармацевтичної хімії

0120U101532 – фундаментальна

д.хім.н., проф. Братенко Михайло Калінінович 01.01.2020 – 31.12.2024 рр.

9. «Медикаментозна корекція метаболічних та імунологічних порушень, інтенсивності системного запалення та ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з поєднаним перебігом серцево-судинних та бронхообструктивних захворювань, ураженням опорно-рухового апарату та хронічними дерматозами»

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб

0120U101550 – прикладна

д.мед.н., проф. Ілащук Тетяна Олександрівна 01.01.2020 – 31.12.2024 рр.

10. «Клінічне та експериментальне обгрунтування оптимізації методів профілактики та лікування окремих ускладнень в хірургічній практиці та інтенсивної терапії»

Кафедра анестезіології та реаніматології

0120U101512 – прикладна

д.мед.н., проф. Коновчук Віктор Миколайович 01.01.2020 – 31.12.2024 рр.

11. «Обґрунтування та розробка медико-соціальних технологій профілактики основних неінфекційних захворювань»

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я

0120U102625 – фундаментальна

к.мед.н., доц. Навчук Ігор Васильович 01.01.2020 – 31.12.2024 рр.

12. «Коморбідність психічних розладів та неврологічної патології»

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка»

0120U101503 – прикладна

д.мед.н., проф. Пашковський Валерій Мелетійович 01.01.2020 – 31.12.2024 рр.

13. «Нові технології діагностики та патогенетичного лікування дисфункції проксимального відділу нефрона за умов розвитку системного і ниркового класичного та дизрегуляційного патологічних процесів»

Кафедра патологічної фізіології

0120U102805 – фундаментальна

д.мед.н., проф. Роговий Юрій Євгенович 01.01.2020 – 31.12.2024 рр.

14. «Закономірності статево-вікової будови та топографоанатомічних перетворень органів і структур організму на пре- та постнатальному етапах онтогенезу. Особливості перинатальної анатомії та ембріотопографії»

Кафедра анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії

0120U101571 – фундаментальна

д.мед.н., проф. Слободян Олександр Миколайович 01.01.2020 – 31.12.2024 рр.

15. «Виявлення ранніх маркерів дестабілізації стабільної стенокардії та попередження ускладнень»

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

0120U101435 – прикладна

д.мед.н., проф. Тащук Віктор Корнійович 01.01.2020 – 31.12.2024 рр.

16. «Сучасні аспекти біофізичних досліджень у контексті розвитку природничих наук»

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

0120U102559 – фундаментальна

д.фіз.-мат.н., проф. Федів Володимир Іванович 01.01.2020 – 31.12.2024 рр.

17. «Розробка диференційованого лікування первинної плацентарної дисфункції у вагітних групи високого перинатального ризику»

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

0121U110022 – прикладна

д.мед.н., проф. Кравченко О.В. 01.01.2021 – 31.12.2025 рр.

18. «Українознавчі та зарубіжні аспекти гуманітарних наук: історія, культура, лінгвістика, лінгводидактика, літературознавство»

Кафедра суспільних наук та українознавства

0121U109951 – фундаментальна

д.іст.н., проф. Мойсей А.А. 01.01.2021 – 31.12.2025 рр.

19. «Інтегральна оцінка серцево-судинної системи, функціональної активності нирок та печінки у хворих з артеріальними гіпертензіями та метаболічним синдромом»

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

0121U110024 – прикладна

д.мед.н., проф. Плеш І.А. 01.01.2021 – 31.12.2025 рр.

20. «Розробка, обґрунтування і впровадження нових підходів до діагностики і лікування деяких гострих хірургічних захворювань, прогнозування їх перебігу та профілактики ускладнень»

Кафедра хірургії № 1

0121U110501 – прикладна

д.мед.н., проф. Полянський І.Ю. 01.01.2021 – 31.12.2025 рр.

21. «Структурно-функціональні особливості тканин і органів в онтогенезі, закономірності варіантної, конституційної, статево-вікової та порівняльної морфології людини»

Кафедра гістології, цитології та ембріології

0121U110121 – фундаментальна

д.мед.н., проф. Цигикало О.В. 01.01.2021 – 31.12.2025 рр.

22. «Скринінг, діагностика та лікування поширених форм злоякісних новоутворень»

Кафедра онкології та радіології

0121U110021 – прикладна

д.мед.н., доц. Бодяка В.Ю. 01.01.2021 – 31.12.2025 рр.

23. «Збереження здоров’я: виклики часу».

Кафедра психології та соціології

0121U110023 – фундаментальна

д.психол.н., проф. Борисюк А.С. 01.01.2021 – 31.12.2025 рр.

24. «Етіопатогенетичні аспекти реабілітації основних стоматологічних захворювань щелепно-лицевої ділянки»

Кафедра ортопедичної стоматолоії

0121U109997 – прикладна

д.мед.н., проф. Бєліков О.Б. 01.01.2021 – 31.12.2025 рр.

25. «Збереження та відновлення репродуктивного здоров’я жінок та дівчат при акушерській і гінекологічній патології»

Кафедра акушерства і гінекології

0121U110020 – прикладна

д.мед.н., проф. Юзько О.М. 01.01.2021 – 31.12.2025 рр.

26. «Розробка методів профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей з урахуванням чинників ризику їх розвитку»

Кафедра стоматологія дитячого віку

0121U110122 – прикладна

д.мед.н., проф. Годованець О.І. 01.01.2021 – 31.12.2025 рр.

27. «Розробка, фармакологічне та фармакоекономічне обґрунтування застосування нових лікарських засобів для корекції класичних та дисрегуляційних патологічних процесів»

Кафедра фармації

0121U111095 – фундаментальна

к.фарм.н., доц. Геруш О.В. 01.01.2021 – 31.12.2025 рр.

28. «Розробка і впровадження нових технологій остеосинтезу та ендопротезування»

Кафедра травматології та ортопедії

0122U002210 – прикладна

д.мед.н., проф. Васюк В.Л. 01.01.2022 – 31.12.2026 рр.

29. «Сучасні епідеміологічні, клініко-параклінічні та діагностичні особливості найбільш поширених запальних захворювань інфекційної та неінфекційної природи у дітей»

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

0122U002208 – прикладна

д.мед.н., проф. Колоскова О.К. 01.01.2022 – 31.12.2026 рр.

30. «Хронобіологічні й адаптаційні аспекти та особливості вегетативної  регуляції при патологічних станах у дітей різних вікових груп»

Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

0122U002245 – прикладна

д.мед.н., проф. Нечитайло Ю.М. 01.01.2022 – 31.12.2026 рр.

31. «Персоналізована діагностика та лікування гострої хірургічної та урологічної патології»

Кафедра загальної хірургії

0122U002220 – прикладна

д.мед.н., проф. Польовий В.П. 01.01.2022 – 31.12.2026 рр.

32. «Клінічно-патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хворих з поєднаною патологією внутрішніх органів»

Кафедра внутрішньої медицини

0122U002209 – прикладна

д.мед.н., проф. Федів О.І. 01.01.2022 – 31.12.2026 рр.

33. «Використання сучасних морфологічних та фізичних методів для діагностики часу причини настання смерті, виникнення тілесних ушкоджень, розвитку віддалених та найближчих їх наслідків з метою вирішення нагальних завдань правоохоронних органів та актуальних питань судово-медичної науки та практики»

Кафедра судової медицини та медичного правознавства

0123U101978 – фундаментальна

д.мед.н., проф. Бачинський В.Т. 01.01.2023 – 31.12.2027 рр.

34. «Удосконалення діагностики, лікування та прогнозування захворювань шлунково-кишкового тракту в дітей»

Кафедра педіатрії та медичного генетики

0123U102018 – прикладна

д.мед.н., проф. Сокольник С.В. 01.01.2023 – 31.12.2027 рр.

35. «Прогнозування ускладнень та шляхи покращення результатів лікування хірургічних захворювань з використанням новітніх технологій»

Кафедра хірургії № 2

0123U101934 – прикладна

д.мед.н., проф. Шкварковський І.В. 01.01.2023 – 31.12.2027 рр.

Кількість опублікованих наукових праць залишалася стабільно високою. Якість наукових публікацій науковців підтверджується великою кількістю опублікованих статей за кордоном.

Репозиторій БДМУ налічував понад 18720 електронних записів, в якому з науковими працями можуть ознайомитися не тільки наші співробітники, але й науковці закладів вищої освіти України та за кордоном.

Щороку університет проводить наукові форуми, в яких БДМУ виступає організатором заходів. Проведення наукових зібрань висвітлюється з використанням сервісу відеоконференцій Web class науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN».

Буковинський державний медичний університет є Провайдером у системі безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників.

Університетом видаються 7 фахових науково-практичних журналів: «Буковинський медичний вісник», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Судово-медична експертиза», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» (українсько-румунський).

Журнали внесено до всеукраїнських та міжнародних баз даних наукової інформації, каталогів та систем пошуку. Науково-практичні журнали «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал» включені до міжнародної БД Scopus.

З 1 жовтня 2022 р. БДМУ увійшов до 17 перших членів Консорціуму ORCID Україна, завдяки чому отримано статус Преміум члена Консорціуму з безкоштовним користуванням всіма можливостями системи протягом 3-х років. Усі співробітники університету зареєстровані та мають індивідуальний профіль науковця ORCID, проводиться наповнення та корекція профілів на постійній основі.

Виконуються – 6 дисертацій на здобуття ступеня доктора наук та 76 на здобуття ступеня доктора філософії.

Вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної спеціальності є клінічна ординатура, в якій навчаються 4 лікарі (іноземні громадяни).

Уже традиційно впродовж багатьох років в університеті проводиться один з найбільших в Україні наукових форумів – Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених BIMCO, видається «BIMCO JOURNAL Abstracts Book», який включає тези доповідей молодих науковців.

Популяризацію конгресу BIMCO 2023 у світі забезпечили 14 амбасадорів з 14 країн.

4 – 7 квітня 2023 року на базі Буковинського державного медичного університету відбувся Х Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO 2023 ONLINE. Захід включено до Переліку наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених Міністерства освіти і науки України на 2023 рік.

Цьогоріч конгрес був організований онлайн, у його роботі взяли участь 1603 учасників, із яких 871 молодий науковець, у тому числі представників з БДМУ – 276, інших ЗВО – 595, учасників з-за кордону – 732.

Вагомі наукові результати