З 23 по 26 травня 2022 року у БДМУ в онлайн-форматі відбулася щорічна атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук та доктора філософії, які проходять підготовку за акредитованими спеціальностями 221 Стоматологія, 222 Медицина, 223 Медсестринство, 228 Педіатрія.

До початку проведення атестації здобувачі надали атестаційній комісії звіти щодо виконання індивідуального плану роботи та матеріали, що підтверджують виконання зазначених у звіті планових показників освітньої та наукової діяльності.
Під час засідання атестаційної комісії здобувачі доповідали та наочно презентували фактичні результати підготовки за поточний навчальний рік, акцентуючи при цьому увагу на отриманих ними основних результатів дисертаційного дослідження, а також на рівні оприлюднення та впровадження наукового доробку. Головою атестаційної комісії проректором з наукової роботи проф. Олександром Іващуком, членами атестаційної комісії: завідувачем відділу докторантури, аспірантури та клінічної ординатури проф. Романом Буликом та начальником наукового відділу Тетяною Доманчук у результаті заслуховування інформації, відповідей на питання та відкритого обговорення фактичних матеріалів підготовки здобувачів сформовано висновок про ступінь виконання кожним із здобувачів запланованих на поточний термін показників та рекомендації щодо продовження їх підготовки. Проректор з наукової роботи наголосив на неухильному дотриманні здобувачами вимог наказу МОН України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 р. № 40 та Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. №44.

 

Завідувач відділу докторантури, аспірантури та клінічної ординатури акцентував на відповідальності аспірантів та наукових керівників за академічну доброчесність і нагадав процедуру проходження перевірки наукової продукції на наявність плагіату. Начальник наукового відділу звернула увагу аспірантів на затверджену в БДМУ процедуру підготовки документів до захисту дисертації на здобуття ступеня «доктор філософії» та форми документів, які знаходяться на сторінці наукового відділу аспірантури, а також на відомості, які повинні бути внесені в електронну інформаційно-комунікаційну систему Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти задля створення, перегляду, обміну інформацією в електронній формі щодо утворення разових спеціалізованих вчених рад при БДМУ.
Оскільки 4-й рік навчання є для аспірантів випускним, результати атестації є реальним показником факту успішного закінчення аспірантури. Тому комісія також звернула увагу наукових керівників, що згідно із рекомендаціями МОН України, науковий керівник несе особисту відповідальність за належне та своєчасне виконання своїх обов’язків, контроль успішності виконання індивідуального плану аспіранта, якість публікацій аспіранта, своєчасний публічний захист дисертаційної роботи аспірантом.
Необхідно відмітити, що всі здобувачі успішно виконали індивідуальні плани підготовки за обраною освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, тому рішенням комісії вони були рекомендовані вченій раді до атестації.
Приємно відзначити, що більшість випускників аспірантури повністю виконали план навчання, частина з них подали документи до публічної презентація, а інша – вже навіть до публічного захисту.
По завершенню засідання атестаційна комісія привітала здобувачів освіти і наукових керівників з успішною атестацією, закцентувавши увагу на необхідності не зупинятися на досягнутому, а підвищувати показники виконання наукової роботи та освітньо-наукової програми. У свою чергу молоді науковці висловили вдячність науковому відділу та відділу докторантури, аспірантури та клінічної ординатури за вимогливість, принциповість й академічне натхнення.

Бажаємо молодим науковцям нашого університету подальших творчих успіхів та звершень!