Вагомі наукові результати

Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний універсиет» у 2016 році.

     Вперше встановлені нові патогенетичні механізми взаємообтяження хронічних форм ішемічної хвороби серця та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, особливості їх клінічного перебігу, зміни варіабельності серцевого ритму, стану оксидантно-протиоксидантної системи, системи фібринолізу та протеолізу.

    Доведено зменшення кількості остеопоротичних переломів завдяки розробці заходів медичної профілактики. Зниження термінів перебування хворих у стаціонарі завдяки впровадження розробленої схеми реабілітаційного лікування хворих з йодо та селенодефіцитом, скорочення фінансових витрат на лікування хворих з переломами довгих кісток у йододефіцитному регіоні.
    Вперше створено математичну багатофакторну кореляційну модель загострення бронхіальної астми та її контрольованості у періоді клінічного благополуччя за наявності чи відсутності делеційного поліморфізму генів GSTT1 та GSTM1, на підставі якої розроблені індивідуалізовані рекомендації щодо дезобструктивної терапії нападів та базисного лікування бронхіальної астми
у дітей за делеційного поліморфізму вивчених генів.
    Вперше здійснено комплексне обстеження пацієнтів з надмірною масою тіла, ожирінням. Доведено, що надлишкова маса тіла у вагітних є важливим чинником ризику гестаційного діабету,
а визначення рівня глікозильованого гемоглобіну, поряд з трьохгодинним глюкозотолерантним тестом, одним з критеріїв його діагностики.
    Вперше розроблений метод комплексного диференційованого лікування невротичних, пов’язаних зі стресом, психічних розладів із урахуванням стану нервової системи, особливостей особистості,
а також соціальних, вікових і статевих факторів.
    Вперше вивчено поширеність та структуру поєднаної патології шлунково-кишкового тракту та щитоподібної залози у дітей залежно від віку, статі, місця проживання. Виділені покази до формування груп ризику серед дитячого населення.
    Вперше встановлений зв’язок поліморфізу генів глутатіон-S-трансферази з особливостями клінічного перебігу чутливого і резистентного туберкульозу легень, вивчено поширеність, особливості клінічного перебігу ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ/СНІД залежно від всмоктувальної функції тонкої кишки та ступеня дисбіозу товстої кишки при різних формах туберкульозу.
    Встановлено, що визначення параметрів оптичної густини плазми венозної крові є інформативним засобом ранньої діагнос­тики запально-деструктивних післяопераційних ускладнень в клінічних умовах. Доведено, що результати виконання запрограмованих санацій очеревинної порожнини можна покращити, застосовуючи запропонований метод моніторингу оптичної густини плазми крові.
    Вперше у хворих на вугрову хворобу, що проживають у регіоні з природним йододефіцитом, вивчено частоту і структуру змін функціональної активності гіпофізарно-тиреоїдної системи та рівня статевих гормонів, а також визначено клініко-епідеміологічні особливості перебігу дерматозу у хворих на розацеа, стан системи імунітету і мікробіоти порожнини товстої кишки – у хворих на хронічні піодермії та ступінь змін кишечної мікробіоти – у хворих на ускладнені форми псоріазу.
    Вперше здійснено комплексне дослідження патогенетичних механізмів прогресування та ускладнень есенційної гіпертензії та метаболічного синдрому, що дозволить розробити рекомендації патогенетично обґрунтованого лікування, розкрити нові сторони фармакологічного впливу представниками першої лінії антигіпертензивних препаратів, ефективніше контролювати рівень АТ, уповільнити прогресування есенційної гіпертензії та метаболічного синдрому, попередити життєво небезпечні ускладнення.
    Вперше встановлені нові шляхи патогенетичної корекції дисфункції проксимального відділу нефрону за першої стадії гарячки з використанням засобів патогенетичної корекції тіотріазоліну, мексидолу.