Вагомі наукові результати

Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний універсиет» у 2015 р.

 «Взаємозв’язок фізичних властивостей і морфологічних ознак біологічних тканин у нормі та при їх структурній реорганізації в контексті лазерної поляриметрії»

Кафедра гістології, цитології та ембріології

0111U006502 – фундаментальна

д.мед.н., проф. Бойчук Т.М.

В контексті лазерної поляриметрії вперше проаналізовано взаємозв’язок фізичних параметрів і морфологічних властивостей тканин, що зазнали структурних перебудов. Використання даної методи дає можливість виявити зміни в тканинах організму людини за відсутності їх при гістологічному дослідженні. Вперше встановлено достовірність апаратних діагностичних методів дослідження.

 

«Нові підходи до діагностики,лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань різного ґенезу у мешканців карпатського регіону України»

№ 0111U006501 – прикладна

Кафедра ортопедичної стоматології

д.мед.н., проф. Бєліков О.Б

Уперше встановлено рівень забезпеченості ортопедичними конструкціями хворих зі складною щелепно-лицевою патологією, за допомогою математичного та біомеханічного методів обґрунтовано конструкцію знімного верхньощелепного протеза із замковою фіксацією на збережених зубах та дентальних імплантатах при резекції верхньої щелепи.

 

«Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти дії препаратів з антиоксидантною активністю»

Кафедра фармації

0111U006496 – прикладна

к.мед.н., доц. Геруш О.В.

Вперше синтезовано нові [(1-арил-5-формілімідазол-4-іл)тіо]оцтові кислоти, які в дослідженнях in vitro в діапазоні концентрацій 10-1-10-3 моль/л володіють вираженою антиоксидантною активністю.Експериментально доведено можливість кількісного визначення прометазину гідрохлориду в розчинах для ін’єкцій та сиропі після окиснення його до S-оксиду прометазину за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату (методики характеризуються високою селективністю).

 

«Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків»

Кафедра психології та соціології

0111U006492 – фундаментальна

к.філос.н., доц. Зорій Н. І.

Доведено, що всі види професійної активності (виробнича практика, волонтерство, стажування), які наближають майбутнього фахівця чи фахівця-початківця до реальних умов праці, актуальних професійних завдань та самостійної діяльності є важливою складовою їх професійного розвитку. Включення до професійної спільноти та безпосереднє спілкування з досвідченими фахівцями також поза всяким сумнівом сприяє особистісному й професійному розвитку майбутніх професіоналів.

 

«Нові підходи до патогенезу діагностики та лікування найпоширеніших злоякісних новоутворень у мешканців Чернівецької області»

№0111U006498 – прикладна

Кафедра онкології та радіології

д.мед.н., проф. Сенютович Р.В.

Вперше запропонований новий спосіб вирішення актуального завдання – пошуку точних критеріїв диференційної діагностики раку основних локалізацій. При порівнянні цього методу з гістологічними, гістохімічними методами діагностики, показано більшу ефективність методу лазерної поляриметрії. Це дає підставу застосувати його в дифереційно-діагностичному алгоритмі передракових станів та раку основних локалізацій.

 

«Розробка методів профілактики та лікування первинної плацентарної дисфункції, як засіб зниження перинатальної патології. Удосконалення методів профілактики, діагности, лікування порушень адаптації у новонароджених груп перинатального ризику»

0111U006494 – прикладна

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

д.мед.н., проф. Кравченко О.В.

Вперше здійснено комплексне дослідження білковосинтезуючої, гормональної, імунологічної функції, децидуо-трофобластичного комплексу, а також встановлена роль системи гемостазу, антиоксидантної систем, генетичних та морфофункціональних порушень у розвитку первинної плацентарної дисфункції.  Розроблені комплексні методи корекції первинної плацентарної дисфункції та впровадження диференційної, преконцепційної підготовки у жінок високої групи ризику.

«Формування українознавства як цілісної системи знань»

0111U006495 – фундаментальна

Кафедра суспільних наук та українознавства.

д.істор.н., проф. Мойсей А.А.

З’ясовано, що національна освіта й національне виховання – нерозривне ціле, яке в сукупності з етнокультурними традиціями постає як історико-культурна складова менталітету суспільства і посідає одне з провідних місць в універсаліях національної культури й виборі громадянської позиції.

 

«Функціональна структура артеріальних, венозних, мікороциркуляторних судин, активності нирок та серця у хворих на артеріальні гіпертензії залежно від циркадіанного ритму артеріального тиску та лікування»

0111U006493 – прикладна

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

д.мед.н., проф. Плеш І.А.

Вперше доведений позитивний вплив комплексного лікування препаратами першої лінії (ІАПФ, АКК та БРА ІІ) на добову організацію показників артеріального тиску, параметри варіабельності серцевого ритму та показники якості життя у пацієнтів із артеріальною гіпертензією.

 

«Нові підходи до діагностики і лікування гострого панкреатиту та його ускладнень»

0111U006497  – прикладна

Кафедра хірургії

д.мед.н., проф. Полянський І.Ю.

Вперше показано фазність змін активності фібринолітичної системи під час гострого некротичного панкреатиту – зростання впродовж перших 24 год. його розвитку фібринолітичної активності панкреатичної паренхіми, що є одним з механізмів поширення патологічного ураження підшлункової залози, із подальшим істотним зниженням цього показника, що супроводжується розвитком локального тромбоутворення у тканинах.

 

«Оптимізація діагностики та лікування гелікобактер-асоційованих захворювань гастродуоденальної ділянки в дітей»

0111U006500 – прикладна

Кафедра педіатрії та медичної генетики

д.мед.н., проф. Сорокман Т.В.

Вперше з позицій клінічної епідеміології на підставі статистично вірогідних результатів багатофакторного аналізу визначено чинники ризику розвитку та простежено динаміку захворюваності на гелікобактер-асоційовану гастродуоденальну патологію в дітей Чернівецької області. Вперше проведено комплексне вивчення біохімічних, морфологічних та гістохімічних показників, взаємозв’язків між ними, що мають провідне значення у механізмі прогресування гелікобактер-асоційованих деструктивних захворювань гастродуоденальної ділянки в дітей..

«Профілактика, діагностика та лікування порушень перинатального періоду і репродуктивної системи жінок та дівчат підліткового віку»

0111U006499 – прикладна

Кафедра акушерства і гінекології

д.мед.н., проф. Юзько О.М.

Розроблений системний підхід до раннього виявлення порушень розвитку і становлення системи мати-плацента-плід у вагітних з генітальними інфекціями дозволить прогнозувати ризик виникнення плацентарної дисфункції та вчасно проводити комплекс лікувально-профілактичних заходів.

 

 

 

Проректор з наукової роботи,

              професор                                                      О.І. Іващук