Вагомі наукові результати

Вагомі наукові результати

Вищого державного навчального закладу України

«Буковинський державний медичний універсиет» у 2018 році.

Вперше здійснено комплексне дослідження патогенетичних механізмів прогресування та ускладнень есенційної гіпертензії та метаболічного синдрому, що дозволить розробити рекомендації патогенетично обґрунтованого лікування, розкрити нові сторони фармакологічного впливу представниками першої лінії антигіпертензивних препаратів, ефективніше контролювати рівень АТ, уповільнити прогресування есенційної гіпертензії та метаболічного синдрому, попередити життєво небезпечні ускладнення.

Вперше на підставі аналізу результатів експериментальних досліджень розкрито ключові етапи порушень барʼєрної функції кишечнику при ГНП, які включають деградацію муцинів приепітеліального шару слизу та білково-полісахаридних макромолекул екстрацелюлярного матриксу слизової оболонки тонкої кишки під дією активованих лізосомальних ферментів та оксидантного стресу, що лежить в основі гіперпроникливості кишкової стінки та сприяє її надлишкової колонізації патогенними ентеробактеріями, транслокації кишкових мікроорганізмів та ендотоксину у внутрішні середовища організму.

Вперше розроблено спосіб корекції активності ферментів системи антиоксидантного захисту при інтоксикації 2,4-динітрофенолом у щурів шляхом внутрішньошлункового одноразового введення мелатоніну у дозі 3 мг/кг маси тіла.

Розроблений спосіб корекції порушеного за умов алоксанового діабету стану глутатіонової системи у яснах щурів, який включає використання регенеруючого засобу. Моделюють алоксановий діабет алоксаном моногідратом; починаючи з 4-ї доби внутрішньочеревинно вводять розчин мелатоніну в дозі 10 мг/кг маси тварини впродовж 14-ти діб.

Вперше на підставі комплексного дослідження маркерів ендотеліальної дисфункції, ремоделювання судин та серця, метаболічних, гемостазіологічних та генетичних детермінант істотно доповнено концепцію взаємообтяження гіпертонічної хвороби та цукрового діабету типу 2, на основі якої розроблені ефективні програми лікування та профілактики їх прогресування.

Вперше описані ранні ознаки макроангіопатій сонних, плечових, феморальних судин за умов поєднаного перебігу гіпертонічної хвороби та цукрового діабету типу 2, які свідчать про те, що судинне ремоделювання розпочинається із втрати артеріями локальних пружно-еластичних властивостей та супроводжується підвищенням індексу жорсткості, збільшенням модулю пружності, а також зменшенням індексів податливості та розтягнення.

Вперше обґрунтовано та доведено клінічну і фармакоекономічну ефективність тривалої комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом типу 2 із диференційованим підходом щодо зниження ризику та попередження ускладнень гіпертонічної хвороби: «раміприл + моксонідин» для попередження гострого порушення мозкового кровообігу, «раміприл + бісопролол» для зменшення ризику гострого коронарного синдрому та фібриляції передсердь, а також застосування раміприлу з індапамідом у пацієнтів з високим ризиком кардіоренального синдрому.

Вперше вивчено поширеність та структуру поєднаної патології шлунково-кишкового тракту та щитоподібної залози у дітей залежно від гендерно-вікових особливостей, рівня йодного забезпечення та місця проживання дітей.

За результатами вивчення провідних етіологічних факторів формування поєднаної патології розроблено алгоритм ранньої діагностики та попередження розвитку рецидивів захворювання, виділені покази до формування груп ризику серед дитячого населення щодо поєднаної патології шлунково-кишкового тракту та щитоподібної залози у дітей.

Вперше використано ендобатон при пошкодженні міжгомілкового синдесмозу, остеосинтезрозсмоктуючими полімерами, канюльованими гвинтами, остеосинтез короткими пінами, внутрішньо-суглобове введення лікарських засобів. Застосовано прес-форми багаторазового використання для інтраопераційного виготовлення спейсерів. Розпочато створення сучасного кісткового банку та вивчення динаміки імунологічної відповіді та морфологічної перебудови алотрансплантатів.

Вперше проведено комплексне дослідження особливостей реагування морфометричних показників ендокринних залоз лабораторних щурів та системних й органних показників протеолізу та фібринолізу за впливу зміненої тривалості фотоперіоду в поєднанні з гіпоксичним прекондиціонуванням інтервальною гіпобаричною гіпоксією. Розширено уяву про механізми пошкодження паренхіматозних органів за експериментальних умов, для подальшої оптимізації напрямків їх корекції та профілактики.