Загальна інформація

КОНЦЕПЦІЯ

діяльності Вищого державного навчального закладу України

«Буковинський державний медичний університет» на період 2016-2020 рр.

Діяльність колективу університету базується на ґрунтовних традиціях і спрямована на здобуття найвищих результатів в освітній, науковій, лікувальній, міжнародній та громадській діяльності, а також формування у випускників високопрофесійних компетенцій, здатності до стратегічного мислення, усвідомлення необхідності в професійному самовдосконаленні, уміння працювати в команді та міжкультурному середовищі з метою досягнення особистого й колективного успіху.

2.3. Стратегічні цілі (пріоритети):

інтеграція університету в європейський простір вищої освіти та наукових досліджень.

Стратегічні цілі розвитку університету за основними напрямками діяльності

на період 2016-2020 рр.

У науковій діяльності

Авторитет БДМУ в країні та на міжнародному рівні формується не лише якістю випускників, а й рівнем наукових досліджень. У зв’язку з цим збереження й примноження наукових традицій і ріст наукових кадрів – найважливіше завдання університету.

–        активний розвиток та модернізація інформаційної наукової бази; постійне поповнення наукового фонду репозиторію;

–        сприяння розвитку інноваційної діяльності в університеті; інтенсифікація патентно-ліцензійної роботи;

–        організація лекцій для викладачів університету з питань користування базами винаходів України та зарубіжних країн з метою отримання практичних навичок у сфері правового захисту об’єктів права інтелектуальної власності;

–        сприяння постійному зростанню якості результатів НДР і збільшенню можливих результатів світового рівня; популяризація власних наукових досягнень та результатів досліджень; активне впровадження результатів наукових досліджень до світового «наукового мейнстріму»;

–        додаткове заохочення авторів статей у журналах з високим імпакт-фактором та високим індексом цитування;

–        створення спільних наукових видань з вітчизняними та закордонними партнерами, проведення конференцій, наукових досліджень;

–        забезпечення підключення до електронних баз даних закордонних видавництв;

–        підвищення якості та наукової значимості публікацій в університетських періодичних виданнях шляхом запровадження процедури закритого анонімного рецензування робіт та розширення обсягу «редакторського портфеля» журналів;

–        забезпечення включення провідних фахових періодичних видань університету до міжнародних рейтингів наукових баз;

–        розробка та впровадження ефективних інструментів боротьби з плагіатом;

–        інтенсифікація роботи з впровадження результатів наукових досліджень, нововведень та видання інформаційних листів;

–        сприяння безперервній інтеграції наукових результатів у навчальний процес та гармонізації наукової, навчальної та методичної роботи;

–        розширення тематики Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, які проводяться на базі БДМУ; збільшення кількості наукових інтернет-конференцій та вебінарів.